top of page

Vedtægter

 

VEDTÆGT for Mariager Tennisklub 

§ 1 NAVN Foreningens navn er Mariager Tennisklub. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord kommune. Foreningen er medlem af DGI. 

§ 2 VIRKSOMHED Foreningen tilbyder alle interesserede deltagelse i foreningens fællesskab og almennyttige aktiviteter inden for tennis. Foreningens aktiviteter foregår over hele året. 

§ 3 FORMAL Foreningens formål er - gennem fællesskab, samvær og aktiviteter - at forbedre medlemmernes kendskab til og interesse for tennis,og derved medvirke til at forbedre medlemmernes trivsel og deres lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. 

§ 4 MEDLEMMER Enhver, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter — og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål - kan blive medlem af foreningen. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem/en leder. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent til foreningen. 

§ 5 KONTINGENT Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen, som også sørger for registrering af medlemmerne. Kontingent betales forud for en periode, der fastsættes af bestyrelsen. 

§ 6 UDELUKKELSE Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 2 måneder efter forfald, udelukkes det fra at deltage i foreningens aktiviteter, indtil restancen er betalt. Et medlem kan desuden udelukkes, hvis det ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. 

§ 7 FORENINGENS LEDELSE Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsam-lingen for 2 år ad gangen. Et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formand og kasserer skal være myndige. 

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Øvrige bestyrelsesposter besættes/fordeles på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal. Den resterende bestyrelse vælges i lige årstal. 

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med denne vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver. Et medlem fra foreningens bestyrelse er formand for et nedsat udvalg. 

§ 8 REGNSKAB Foreningens regnskab føres at kassereren. Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. Overskud ved foreningens folkeoplysende virksomhed kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men vil blive anvendt til aktiviteter inden for folkeoplysningslovens område. Regnskabet revideres af den/de af generalforsamlingen valgte revisor(er). Foreningens kontante formue skal være placeret bedst muligt i lokalt pengeinstitut. 

§ 9 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse hertil sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i foreningens blad, i pressen eller ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer. 

Afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslut-ningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 

Alle gyldige medlemmer har møde- og stemmeret og er valgbare. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er 

Valg af dirigent Formandens beretning Regnskabsaflæggelse Behandling af indkomne forslag Godkendelse af budget Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor(er) og af revisorsuppleant Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen_ 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal desuden finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom. 

§ 10 TEGNINGSREGLER Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand tillige med mindst 1 bestyrelses-medlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele enkepersoner fuldmagt til at disponere over driftskonti i forbindelse med foreningens almindelige, daglige drift. 

§ 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER Kun foreningens generalforsamling kan træffe beslutning om ændring/godkendelse af foreningens vedtægt. For at ændre vedtægten skal mindst 213 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget. Meddelelse om foretagne vedtægtsændringer fremsendes til kommunens Folkeoplysningsudvalg. 

§ 12 FORENINGENS OPLØSNING Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Formue i foreningen, opstået ved folkeoplysende virksomhed, vil ved foreningens ophør, blive anvendt til almennyttige formål — fortrinsvis gennem Nim- og ungdomsarbejde i Mariagelorcl Kommune — efter den opløsende generalforsamlings beslutning. 

 

 

 

 

 

bottom of page